서비스 안내  A F T E R  S E R V I C E  I N F O R M A T I O N

서비스 접수 방법
 - 서울본사

  -- 전화 : 02-538-2590
  -- 담당, 김선희팀장 : 010-9086-4067

 - 부산지사

  -- 전화 : 051-868-7553~4 ‌
  -- 담당, 이성광팀장 : 010-4542-2212

 서비스 문의
 - 하단 양식 작성

S E N D

서비스 출장  V I S I T I N G  OF  A F T E R  S E R V I C E  

기본 출장비 (A/S기간 이후)
 - 서울본사
 -- 수도권 :   50,000원 
‌  -- 충청권 : 150,000원
‌  -- 호남권 : 250,000원
 
 - 부산지사
 -- 부산내 : 50,000원 
‌  -- ‌울산, 창원, 마산, 양산일대 : ‌  70,000원
‌  -- 대구, 경주, 포항, 진주일대 : 100,000원

서비스 접수시간
 - 평일 : 09:00 ~ 18:00 / 휴무 : 토, 일 및 공휴일


서울본사 / 오시는 길  C O N T A C T

서울본사 : 서울특별시 강남구 테헤란로 313, 1012호 (성지하이츠1차)
전화 : 02-538-2590  
팩스 : 02-538-2598  
메일 : contact@allfit.co.kr부산지사 / 오시는 길  C O N T A C T

부산지사 : 부산광역시 금정구 노포동 359-2번지
전화 : 051-868-7553~4
팩스 : 051-867-7556    
메일 : baemh1956@hanmail.net